FAM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatını haiz Selen Gürsoy (“FAM”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 • FAM tarafından toplanan kişisel verileriniz;

  • Tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve taraf olduğumuz sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizin ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi,

  • FAM’dan yazılı olarak, web sitesi aracılığı ile veya diğer iletişim araçlarıyla talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulması, iletişim, iş ve olası uyuşmazlık süreçlerinin en hızlı şekilde yönetilmesi,

  • FAM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

  • FAM tarafından yapılan finansal işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütümü, FAM’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin belirlenmesi için gerekli istatistik toplama ve planlamanın yapılması,

  • FAM’ın ve FAM ile iş ilişkisi içerisindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini

  amaçları ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarım Amaçları
 • FAM tarafından toplanan kişisel verileriniz;

  • Tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve taraf olduğumuz sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizin ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi,

  • FAM’dan yazılı olarak, web sitesi aracılığı ile veya diğer iletişim araçlarıyla talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulması, iletişim, iş ve olası uyuşmazlık süreçlerinin en hızlı şekilde yönetilmesi,

  • FAM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

  • FAM tarafından yapılan finansal işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütümü, FAM’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin belirlenmesi için gerekli istatistik toplama, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme ve planlamanın yapılması,

  • FAM’ın ve FAM ile iş ilişkisi içerisindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini

  amaçları ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartların ve amaçları dâhilinde kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, mevzuatın izin verdiği hallerde FAM’ın hizmet aldığı veya verdiği yurt içi - yurt dışı üçüncü kişilere, aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz FAM tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sizlere sunduğumuz hizmetleri ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek, bunları geliştirmek ve mevzuata uyum sağlayarak FAM’a yüklenen hukuki sorumlulukları yerine getirmek nedenleriyle toplanmaktadır.

  Bu süreçte kişisel verileriniz; internet ortamı üzerinden ve diğer iletişim araçları vasıtası ile talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması, iktisadi faaliyetlerimizin yürütümü ve verilen hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların FAM’ın ilgili birimleri tarafından yapılması; ayrıca yasal yükümlülüklerimiz uyarınca yetkili ulusal/uluslararası resmi ve özel kurumlara bilgi ve belge sağlamak gibi hukuki sebepleriyle, FAM’ın siz veri sahipleriyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
 • Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda FAM, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, FAM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kişisel verilerinize ilişkin soru ve talepleriniz için www.famstore.co web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Ve Bilgi Talep Formunu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.  

  Saygılarımızla,

  Türkçe tr